Аудиторская проверка


Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “Бухгалтер-Лугань”

 

Луганська обл., м.Алчевськ, пров.Красний,  буд.12, к.7

т. 06442-25092

e-mail: audit.alchevsk@gmail.com

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма “Бухгалтер-Лугань”

 

Луганская обл., г.Алчевск,

пер. Красный,   д.12, к.7

т. 06442-25092

e-mail: audit.alchevsk@gmail.com

 

 

   29  березня 2012 року

                                                                        Голові правління кредитної спілки "Капітал-Кредит" Міхову В.Г.

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

                             щодо фінансових звітів кредитної спілки  

 «КАПІТАЛ-КРЕДИТ»

за 2011 рік

 

Згідно з угодою 7-а від 12.03.2012 р. директором – аудитором  ТОВ АФ "Бухгалтер-Лугань" Лубенченко О.Е. (сертифікат аудитора серії А № 003448 виданий рішенням Аудиторської палати України № 67 від 25 червня 1998 року. Термін дії сертифіката продовжено до 25 червня 2012 року рішенням Аудиторської палати України № 173/1 від 23.02.2007 р.) проведено аудит фінансової звітності кредитної спілки "Капітал-Кредит", що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати за 12 місяців 2011 р., звіт про рух грошових коштів за 12 місяців 2011 р., звіт про власний капітал за 12 місяців 2011 р., примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік, опис важливих аспектів облікової політики.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що діють в Україні, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудитор вважає, що отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Аудитор, висловлюючи умовно-позитивну думку стверджує:

Фінансова звітність кредитної спілки "Капітал-Кредит" сформована на підставі діючих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Аудитор не спостерігав за ходом інвентаризації наявних нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних активів, грошових коштів, дебіторської і кредиторської заборгованості станом на 30.12.2011р., оскільки ця дата передувала призначенню аудитора. На думку аудитора, за винятком цього обмеження та розбіжностей, що викладені у додатку № 1 до висновку, фінансові звіти справедливо відображають у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2011 р. кредитної спілки "Капітал-Кредит", а також фінансові результати діяльності, рух грошових коштів та  стан власного капіталу за 2011 р.

Звітність, що додається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, складається на підставі Порядку складання та подання звітності кредитними спілками, затвердженого розпорядженням від 25 грудня 2003 року № 177 (зі змінами та доповненнями).

Аудитор стверджує, що, за винятком цього обмеження та розбіжностей, які викладені у пояснювальному параграфі до висновку (звіту), фінансова звітність подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан кредитної спілки «Капітал-Кредит» станом на 31.12.2011 р, а також фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за 2011 рік, згідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що діють в Україні.

 

29 березня 2012 р.

м. Алчевськ, пров. Красний 12/7

Свідоцтво про внесення ТОВ АФ "Бухгалтер-Лугань" в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3126 від 30.01.2003 р. (Рішення АПУ № 119 від 30.01.03 р.), термін дії свідоцтва продовжено рішенням АПУ № 185/5 від 13.12.2007 р. до 13.12.2012 р.

 

Директор-аудитор

ТОВ АФ "Бухгалтер-Лугань"                                                                Лубенченко О.Е.

 
 

 

Додаток № 1 до аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора)

щодо фінансових звітів кредитної спілки

 «КАПІТАЛ - КРЕДИТ»

за 2011 рік

 

Згідно з договором № 7-а від 12 березня 2012 року незалежним аудитором - директором ТОВ аудиторської фірми "Бухгалтер-Лугань" Лубенченко Ольгою Едуардівною проведена аудиторська перевірка фінансової звітності  кредитної спілки “Капітал-Кредит” за 2011 рік.

Свідоцтво про внесення ТОВ АФ "Бухгалтер-Лугань" до Реєстру аудиторської діяльності № 3126 від 30.01.2003 року (рішення Аудиторської палати України № 119 від 30.01.03 р.), термін дії свідоцтва продовжено рішенням АПУ № 185/5 від 13.12.2007 р. до 13.12.2012 р.

Сертифікат аудитора серії А № 003448 виданий рішенням Аудиторської палати України № 67 від 25 червня 1998 року. Термін дії сертифіката продовжено до 25 червня 2012 року рішенням Аудиторської палати України № 173/1 від 23.02.2007 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видано Лубенченко Ользі Едуардівні згідно до розпорядження Держфінпослуг від 13.07.2004 р. №1570, реєстраційний номер свідоцтва - 000511, строк дії свідоцтва з 13.07.2004 р. по 23.04.2007 р. Термін дії свідоцтва продовжено з 24.04.2007р. по 25.06.2012р., відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 29.03.2007р. № 7059.

Місце  знаходження ТОВ аудиторської фірми "Бухгалтер-Лугань" – Луганська область, м. Алчевськ, пров. Красний, 12/7. Телефон -  2-50-92.

Місце проведення аудиту – Луганська область, м. Алчевськ.

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТ

 

Повна назва – кредитна спілка “Капітал-Кредит”. Код за ЄДРПОУ – 25903571, дата державної перереєстрації - 13.05.2004 р.

Статут кредитної спілки зареєстрований Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 13.05.2004 р. Реєстраційний номер 14100249.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - кредитної спілки "Капітал-Кредит".

Місце знаходження – м. Алчевськ, вул. Гмирі, буд. 20 кв.46-а.

Чисельність штатних працівників на звітну дату – 5 осіб.

Банківські реквізити кредитної спілки «Капітал-Кредит»:

-  розрахунковий рахунок № 2600130106270 в Алчевському відділенні  № 3113 Ощадбанку у Луганській області, МФО 364081, код 31294836.

Кредитній спілці «Капітал-Кредит» видана ліцензія Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на вид діяльності: надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки),  серія АВ № 534948, дата видачі ліцензії - 27.12.2010 р., строк дії ліцензії від 23.12.2010 р. до 23.12.2013 р.

Членами кредитної спілки є громадяни України, що мешкають у Луганській області. Станом на 31.12.2011 р. кількість членів кредитної спілки - 4277 осіб (згідно до реєстрації, що ведеться спілкою).

З дня реєстрації статуту, зміни до нього не вносились. Основний вид діяльності суб'єкта – надання кредитів членам спілки.

Кредитна спілка "Капітал-Кредит" не має відокремлених підрозділів (філій та відділень).

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

 

Між директором - аудитором  ТОВ АФ "Бухгалтер-Лугань", Лубенченко Ольгою Едуардівною (сертифікат аудитора серії А № 003448 виданий рішенням Аудиторської палати України № 67 від 25 червня 1998 року. Термін дії сертифіката продовжено до 25 червня 2012 року рішенням Аудиторської палати України № 173/1 від 23.02.2007 р.) та кредитною спілкою “Капітал-Кредит” був складений договір про надання аудиторських послуг № 7-а від 12 березня 2012 р., згідно якого виконавець (директор-аудитор  ТОВ АФ "Бухгалтер-Лугань") взяв на себе зобов’язання згідно із Законом України “Про аудиторську діяльність” провести перевірку фінансової звітності кредитної спілки “Капітал-Кредит” за 2011 рік. Дата початку проведення аудиту згідно з договором 7-а від 12.03.2011 р. – 12.03.2011 р,. дата закінчення проведення аудиту згідно плану – 29.03.2012 р.

 

 МАСШТАБ ПЕРЕВІРКИ

 

Згідно з вимогами нормативів аудиту, що діють в Україні, була розроблена стратегія (програма) перевірки, проведено планування, спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Під час аудиту зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

На думку аудитора, проведена перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

 

СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.99 р. та діючими стандартами бухгалтерського обліку підприємство сформувало облікову політику, що найшло відображення в наказі по підприємству № 1 від 02.01.2004 р. Наказ по підприємству про облікову політику не оновлюється кожного року, а лише за умови змін у господарській діяльності та чинного законодавства щодо кредитних спілок.

Спілка використовує план рахунків згідно з Інструкцією “Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств, і організацій”, затвердженою Наказом Міністерства фінансів від 30.11.99 р. № 291.

Бухгалтерська, податкова, статистична звітність подається своєчасно у встановлені законодавством терміни.

 

 Розкриття інформації за видами активів згідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

 

1.1 Бухгалтерський облік основних засобів

 

 Облік основних засобів на підприємстві організований згідно П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого Наказом Міністерства фінансів від 27.04.2000 р. № 92.

До основних засобів підприємством  віднесені матеріальні активи, очікувальний строк корисного використання яких більше року та первісною вартістю більше 1000 гривен.

Активи, вартістю менш 1000 гривен, та строком експлуатації більш одного року віднесені до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

Підприємство застосовує лінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Розрахунок амортизаційних відрахувань основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів за 2011 рік аудитору для перевірки не надавався.

За 2011 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 5 тис.грн., з них машини та обладнання (балансовий рахунок 104) на 3 тис.грн., малоцінних необоротних матеріальних активів на 2 тис.грн. (балансовий рахунок 112).

Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним синтетичного обліку. Суттєвих порушень при відображенні в обліку операцій з основними засобами не встановлено.

Інформація про первісну та залишкову вартість основних засобів наведена у рядках 031 та 030 форми № 1 «Баланс».

Станом на 31.12.2010 р. в Балансі підприємства відображено основні засоби:

первісна вартість                          160 тис. грн.

знос                                               108 тис. грн.

залишкова вартість                      52 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 р. в Балансі підприємства відображено основні засоби:

первісна вартість                          165 тис. грн.

знос                                               125 тис. грн.

залишкова вартість                      40 тис. грн.

Аудитор не спостерігав за ходом інвентаризації основних засобів, яка проводилась станом на 30.12.2011 р.  згідно з наказом по підприємству, який був складений на виконання норм Податкового кодексу України, тому що угода про проведення аудиторської перевірки була складена після вказаної дати. Аудитор за допомогою додаткових аудиторських процедур переконався у наявності основних засобів станом на 31.12.2011 р. Якщо аудитор мав би змогу спостерігати за ходом інвентаризації в цілому і тим самим переконатися у достовірності початкового сальдо, фінансова звітність давала б об’єктивне уявлення по всім суттєвим аспектам фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р.

 

1.2 Бухгалтерський облік нематеріальних активів

 

Облік, надходження, вибуття та наявності нематеріальних активів на підприємстві здійснюється  згідно з вимогами П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». На баланс підприємства нематеріальний актив зараховується за первісною вартістю, яка визначається на підставі норм пп. 10-18 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Амортизація відповідного нематеріального активу нараховується в бухгалтерському обліку підприємства , виходячи з установленого терміну корисного  використання із застосуванням прямолінійного методу. Інформація про первісну та залишкову вартість нематеріальних активів наведена у рядках 011 та 010 форми № 1 «Баланс». Інформація про рух нематеріальних активів підприємства, розкрита у розділі I «Нематеріальні активи» Приміток до річної фінансової звітності (Форма № 5).

Аудитор не спостерігав за ходом інвентаризації нематеріальних активів, яка проводилась   згідно з наказом по підприємству станом на  30 грудня 2011 р., тому що угода про проведення аудиторської перевірки була складена після вказаної дати. Якщо аудитор мав би змогу спостерігати за ходом інвентаризації і тим самим переконатися у достовірності початкового сальдо, фінансова звітність давала б об’єктивне уявлення по всім суттєвим аспектам фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р.

 

1.3 Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій

 

Облік фінансових інвестицій та їх кваліфікація на підприємстві здійснюється  згідно з вимогами П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Станом на 31 грудня 2011 року інші  фінансові інвестиції складають 10 тис.грн., з них: додаткові пайові внески в АКЛС – 1 тис.грн., додаткові пайові внески в об’єднану Кредитну спілку 9 тис.грн.

  Згідно з наказом по підприємству  станом на  30 грудня 2011 р. була проведена інвентаризація інших фінансових інвестицій.

Інформація про наявність інших фінансових інвестицій наведена у рядку 045 форми № 1 «Баланс».

 

1.4 Облік запасів, витрат, дебіторської заборгованості

 

Облік запасів повинен проводитися згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №9 "Запаси", затвердженого Наказом Міністерства фінансів від 20.10.2000 р. № 246.

Станом на 31.12.2010 року на балансі підприємства обліковуються виробничі запаси (інші матеріали) на суму 2 тис.грн. (рядок 100 форми № 1 Баланс). Станом на 31.12.2011 року на балансі підприємства обліковуються виробничі запаси (інші матеріали) на суму 1 тис.грн. (рядок 100 форми № 1 Баланс).

Облік дебіторської заборгованості  на підприємстві організовано з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. N 237. На підприємстві здійснюється групування дебіторської заборгованості за термінами її погашення. У наказі про облікову політику зазначено, що резерв сумнівних боргів формується на підставі класифікації дебіторської заборгованості. Резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2011 р. складає – 102,0 тис. грн.

 Сума дебіторської заборгованості станом на 31.12 2010 р. складає:

-  чиста реалізаційна вартість (рядок 160, Форма №1)                                        1445 тис. грн.;

 - первісна вартість (рядок 161, Форма № 1)                                                       15787 тис.грн.,

            з них:

сума кредиту з терміном погашення до 3 місяців             11тис.грн.,

з терміном погашення від 3  до 12 місяців                         1381 тис.грн.,

з терміном погашення понад 12 місяців                             195 тис.грн.

- з нарахованих доходів (розрахунки за нарахованими

процентами по кредитам членам кредитної спілки)

(рядок 190, Форма №1)                                                                                           89 тис. грн.;

-  інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 210, Форма №1)                 34 тис. грн.

 

Сума дебіторської заборгованості станом на 31.12 2011 р. складає:

-  чиста реалізаційна вартість (рядок 160 Форма №1)                                         1663 тис. грн.;

 - первісна вартість (рядок 161 Форма №1)                                                          1765 тис.грн.,

 

з них:

сума кредиту з терміном погашення до 3 місяців             11 тис.грн.,

з терміном погашення від 3  до 12 місяців                         1513 тис.грн.,

з терміном погашення понад 12 місяців                             241 тис.грн.

- з нарахованих доходів (розрахунки за нарахованими

процентами по кредитам членам кредитної спілки)

(рядок 190, Форма №1)                                                                                           81 тис. грн.;

-  інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 210, Форма №1)                 6 тис. грн.

 

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.11 року складають 224 тис.грн. (рядок 230, Форма  №1), у порівнянні з початком звітного року залишок  грошових коштів зменшився  на 123 тис.грн, у тому числі по касі на 125 тис.грн.;

Аналітичний облік зобов'язань ведеться в обігових відомостях щомісячно.

Зобов`язання кредитної спілки перед одним своїм членом не перевищують 10 відсотків від загальних зобов`язань кредитної спілки.

 

Згідно з наказом по підприємству  станом на  30.12.2011 р. була проведена інвентаризація виробничих запасів та дебіторської заборгованості. Аудитор не спостерігав за проведеною інвентаризацією, оскільки ці дати передували призначенню аудитора. Аудитор вибірково за допомогою інших аудиторських процедур переконався у наявності запасів станом на 31.12.2011 року та наявності дебіторської заборгованості станом на 31.12.2011 р. За винятком такого обмеження фінансові звіти (Баланс станом на 31.12.2011 року) у всіх суттєвих аспектах відображають наявність активів (запасів, дебіторської заборгованості) на 31.12.2011 року.

 

 

 

 

1.5 Витрати майбутніх періодів

 

 

У складі витрат майбутніх періодів підприємство відображає суми, які мали місце протягом поточного року або попередніх періодів, але відносяться  до наступних звітних  періодів. Підприємство, згідно до п.36 П(С)БО 2 «Баланс» відносить витрати пов’язані з переплатою за періодичні видання, обов’язкові членські внески, та витрати на страхування автомобілю. Станом на 31.12.2011 року ця сума складає 7 тис. грн. (рядок 270, Форма №1 Баланс), у порівнянні з початком звітного року витрати майбутніх періодів зменшилися  на 5 тис.грн.

 

2 Розкриття інформації про зобов’язання згідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

 

Облік зобов’язань підприємство повинно вести згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 "Зобов'язання", затвердженого Наказом Міністерства фінансів від 31.01.2000 р. № 20.              

     

2.1 Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Облік забезпечення наступних витрат і платежів на підприємстві організовано з урахуванням вимог п.17 П (С)БО № 15 «Доход», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999р. N 290 .

У  складі забезпечень наступних витрат і платежів підприємство відображає кошти на забезпечення розвитку кредитної спілки. Станом на 31.12.2010 р. ця сума складала 54 тис.грн., протягом 2011 року гроші були використані у повному обсязі.  

                                             

2.2 Довгострокові зобов’язання

 

Станом на 31.12.2010 року сума інших довгострокових зобов’язань складала 628 тис.грн. (рядок  470 форми № 1 Баланс). Станом на 31.12.2011 року сума інших довгострокових зобов’язань складає 327 тис.грн. (рядок  470 форми № 1 Баланс), та складається з  довгострокових внесків (вкладів) депозитного типу членів кредитної спілки (понад 12 місяців).

Протягом 2011 р. відбулося їх зменшення у порівнянні з початком року на 301 тис.грн

 

 

2.3 Поточні зобов’язання

 

Станом на 31.12.2010 р. у балансі підприємства відображено:

-         кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги,

 (рядок 530, форма №1)                                                                                            483 тис.грн.

з них:

внески (вклади) на депозитний рахунок  до запитання  40 тис. грн.;

внески (вклади) на депозитний рахунок  до 12 місяців   433 тис.грн.

- поточні зобов’язання за розрахунками

- з бюджетом (рядок № 550, форма № 1)                                                                 4 тис.грн.;

- зі страхування (рядок № 570, форма № 1)                                                           37 тис.грн.;

- оплати праці (рядок № 580, форма № 1)                                                              16 тис. грн.;

- інші поточні зобов’язання (рядок № 610, форма № 1)                                         72 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 р. у балансі підприємства відображено:

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

(рядок 510, форма № 1)                                                                                            625 тис.грн.

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

   (рядок 530, форма №1)                                                                                          302 тис.грн.

з них:

внески (вклади) на депозитний рахунок  до запитання 9 тис. грн.;

внески (вклади) на депозитний рахунок  до 12 місяців 293 тис.грн.

- поточні зобов’язання за розрахунками

- з бюджетом (рядок № 550, форма № 1)                                                                  3 тис.грн.;

- зі страхування (рядок № 570, форма № 1)                                                              7 тис.грн.;

- оплати праці (рядок № 580, форма № 1)                                                              11 тис. грн.;

- інші поточні зобов’язання (рядок № 610, форма № 1)                                        78 тис. грн.

Згідно з наказом по підприємству станом на 30 грудня 2011 р. була проведена інвентаризація кредиторської заборгованості Інформація про склад та розмір кредиторської заборгованості сформована у відповідності з вимогами П(С)БО №2 «Баланс», та відображена у рядку 620 «Усього за розділом IV» пасиву Балансу,  та станом на 31.12.2011 р. складає 1026 тис. грн.

 

3  РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Станом на 31.12.2010 р. у балансі підприємства враховуються дані:

          пайовий капітал – 101 тис. грн. (графа 3, рядок 310 форми №1);

          резервний капітал – 483 тис.грн. (графа 3, рядок 340 форми №1);

          нерозподілений прибуток – 94  тис. грн. (графа 3, рядок 350 форма №1).

Станом на 31.12.2011 р. у балансі підприємства враховуються дані:

          пайовий капітал – 107 тис. грн. (графа 4, рядок 310 форми №1);

          резервний капітал – 489 тис.грн. (графа 4, рядок 340 форми №1);

          нерозподілений прибуток – 83  тис. грн. (графа 4, рядок 350 форма №1).

Джерелом створення пайового капіталу є обов'язкові і додаткові пайові членські внески.

Джерелом створення резервного капіталу є вступні внески, частина доходів кредитної спілки, інші передбачені статутом джерела. Формується до досягнення ним не менше 15 відсотків суми активів, з урахуванням ризику кредитної спілки.

Джерелом створення додаткового капіталу є цільові внески членів спілки, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, безкоштовно отримані необоротні активи.

Джерелом створення нерозподіленого прибутку є нерозподілений прибуток, який залишається у розпорядженні спілки після його розподілення на поповнення капіталу та резервів і на нарахування доходів на членські внески.

Майно формує капітал, розмір якого не може бути меншим 10 відсотків суми загальних зобов'язань кредитної спілки.

 

4  РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДОХОДІВ, ВИТРАТ, ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

 

У бухгалтерському обліку підприємства облік доходів визначається у відповідності до П(С)БО 15 «Доход», що затверджений Наказом Міністерства фінансів України за № 290 від 29 листопада 1999 року (зі змінами та доповненнями).

Інші операційні доходи (рядок № 060, форма № 2) дорівнюють 861 тис. грн., відсотки одержані за кредитами, наданими членам кредитної спілки.

У бухгалтерському обліку підприємство визначає витрати у відповідності із приписами П(С)БО 16 «Витрати», що затверджені наказом Міністерства  фінансів України № 318 від 31.12.1999р. (зі змінами й доповненнями).

Адміністративні витрати (рядок 070, форма № 2) - 632 тис. грн.,  з них :матеріальні витрати – 25 тис.грн.; витрати на оплату праці 183 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 75 тис.грн.; амортизаційні відрахування -17 тис.грн.; витрати на відрядження  - 3 тис.грн.; витрати на розрахунково-касове обслуговування – 2 тис.грн.; інші витрати – 327 тис.грн.

Інші доходи (рядок 130, форма № 2) – 45 тис.грн. це відшкодування раніше списаних активів.

Фінансові витрати (рядок 140, форма № 2) – 273 тис.грн., складаються з витрат по нарахуванню процентів по депозитним вкладам.

Інші  витрати (рядок 160, форма № 2) - 7 тис. грн., витрати на сплату членських внесків.

Розмір чистого збитку за результатами роботи у 2011 році становив 6 тис. грн.

 

Директор

ТОВ АФ "Бухгалтер-Лугань"                                                                     Лубенченко О.Е.